บริษัท เคมเอ็กซ์ จำกัด

77/249 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2252 7599, 0 2252 9897, 0 2250 1862
โทรสาร. 0 2254 4182